English Bahasa Malaysia version 

Tarikh kemaskini terakhir: 02 Januari 2024

1. PENGENALAN

PropertyGuru Group Limited dan syarikat-syarikat berkaitan kami (“kami” atau “kita”) mengendalikan laman-laman web masing-masing kami (secara kolektif, “Laman Web”); aplikasi mudah alih kami (secara kolektif, “App”) dan halaman rangkaian soaial kami, produk dan / atau perkhidmatan kami. Dalam Privasi Polisi ini, kami akan merujuk kepada Laman Web, App, halaman rangkaian sosial kami dan / atau perkhidmatan kami secara kolektif sebagai “Tawaran”).

Privasi Polisi ini, bersamaan dengan “Terma-terma” masing-masing (seperti yang didefinisikan di Lampiran di bawah) dan mana-mana terma kontraktual yang terpakai antara anda dengan kami, menerangkan bagaimana Data Peribadi (seperti yang didefinisikan di bawah) yang kami kumpul daripada anda atau yang anda bekalkan kepada kami, akan digunakan, dizahirkan atau diproses oleh kami. Polisi Privasi ini juga menerangkan jenis-jenis Data Peribadi yang kami kumpul, bagaimana kami menyimpannya dengan selamat serta bagaimana anda boleh mengakses atau meminda Data Peribadi anda yang kami simpan. Pautan-pautan kepada Laman Web, App dan Terma-terma yang terpakai telah dinyatakan di Lampiran, di bawah.

Dengan melawati, melangani, menggunakan atau memeteraikan perjanjian berkaitan dengan Tawaran kami, anda akan dianggap bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan Polisi Privasi ini. Polisi Privasi ini harus dibaca bersamaan dengan Terma-terma dan mana-mana dokumen yang terpakai kepada Tawaran spesifik yang anda guna.

Dalam Polisi Privasi ini, “Data Peribadi” bermaksud data, samada benar atau tidak, tentang seseorang individu yang boleh dikenalpasti samada melalui data tersebut atau data lain yang, apabila digabungkan dengan maklumat lain yang dipunyai oleh entiti tersebut atau yang mana entiti mempunyai akses.

Melainkan dihalang oleh Undang-Undang Privasi Tempatan, dengan menggunakan, berinteraksi dengan kami, melalui Tawaran, anda bersetuju bahawa mana-mana dan semua Data Peribadi yang berkaitan dengan anda yang kami kumpul dari semasa ke semasa mungkin digunakan, diproses dan dizahirkan untuk tujuan-tujuan berikut dan kepada orang yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini. Dengan terus menggunakan Tawaran, anda bersetuju untuk terikat dengan semua undang-undang yang terpakai termasuk Undang-undang Privasi Tempatan dan Terma-terma Unik Negara seperti yang dinyatakan di perenggan 9 di bawah.

Tanpa mengira apa yang dinyatakan di atas, Tawaran kami tidak bertujuan untuk digunakan oleh orang yang belum mencapai umur sah, e.g. individu bawah tahun atau orang yang tidak berkeupayaan untuk mengendalikan hal masing-masing dan / atau yang kerencatan akal. Jika anda tergolong dalam mana-mana kategori ini, anda harus berhenti daripada menggunakan Tawaran dengan serta-merta.

Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk mengendalikan, melindungi dan memproses Data Peribadi anda dengan betul, kami akan menilai polisi, prosedur dan proses kami dari semasa ke semasa. Kami mungkin meminda Polisi Privasi ini pada bila-bila masa dengan memaparkan versi yang telah dikemaskini dalam Laman Web dan App kami. Anda akan dianggap telah mengakui dan bersetuju dengan Polisi Privasi yang terbaharu jika anda terus menggunakan Tawaran telah perubahan telah berkuatkuasa. Anda diingati untuk menyemak Laman Web dan App dari semasa ke semasa untuk mendapatkan kemaskini Polisi Privasi ini. 

2. PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Apabila anda menggunakan Tawaran kami, kami mengumpul pelbagai maklumat daripada dan tentang anda, peranti anda dan interaksi anda dengan Tawaran. Sesetengah maklumat ini mungkin membolehkan kami mengenalpasti anda atau boleh digunakan untuk mengenalpasti anda apabila digabungkan dengan data lain.

Jika anda memilih untuk tidak membekalkan kami dengan Data Peribadi anda (yang telah ditandakan sebagai wajib dalam borang/dokumen kami), anda bersetuju bahawa (tanpa mengira apa-apa perjanjian antara kami dengan anda) kami tidak dapat membekalkan anda dengan Tawaran kami.

Dalam membekalkan Tawaran kami, kami secara umum tidak akan mengumpul data peribadi yang sensitif sepertimana yang didefinisikan dalam Undang-undang Privasi Tempatan. Melainkan dinyatakan secara spesifik oleh kami, sila jangan menghantar atau membekalkan kami dengan sebarang data peribadi sensitif apabila menggunakan Tawaran. Mana-mana penzahiran data peribadi sensitif oleh anda akan dianggap bahawa ia telah dibekalkan dengan kebenaran umum anda untuk membolehkan kami memproses data tersebut untuk apa-apa tujuan yang telah anda bekalkannya.

2.1  Maklumat yang anda bekalkan secara sukarela. Kami mengumpul Data Peribadi yang telah anda bekalkan kepada kami, seperti nama anda, maklumat perhubungan, maklumat pembayaran dan / atau kewangan, maklumat berkaitan kediaman anda, hartanah-hartanah, dan Tawaran yang anda minati. Ini mungkin berlaku, seperti contoh:

 • apabila anda melaksanakan transaksi dengan kami atau yang berkaitan dengan Tawaran;
 • apabila anda mendaftar atau membuat aplikasi untuk membuka akaun dengan kami atau melalui Tawaran;
 • apabila anda menghubungi perkhidmatan pelanggan kami atau wakil jualan melalui apa-apa cara, untuk menyelesaikan sebarang isu yang mungkin anda hadapi atau dengan sebarang pertanyaan atau permintaan;
 • apabila anda melanggan kepada mana-mana Tawaran kami, atau mendaftar kepada notifikasi emel kami, atau kepada suratberita kami melalui Tawaran;
 • apabila anda mengakses mana-mana perkhidmatan kami melalui halaman rangkaian sosial seperti Facebook atau LinkedIn, atau melalui platform digital seperti Google atau Apple;
 • apabila anda berurusan dengan ahli profesional hartanah atau perkhidmatan rumah (seperti agen atau broker hartanah, peminjam gadaijanji atau pegawai pinjaman, pengurus hartanah, pelabur, pemaju, tukang kerja, pembersih atau syarikat pembersih, pembekal perkhidmatan kawalan serengga, ahli profesional pengendali penghawa dingin atau lain-lain) (“Ahli Profesional Hartanah atau Perkhidmatan Rumah”) melalui Tawaran;
 • apabila anda melengkapkan borang atau transaksi seperti dengan menyertai kajiselidik, permintaan kajiselidik, promosi atau pertandingan, permintaan untuk maklumat pinjaman dan / atau aplikasi penyewaan rumah dan semakan latar belakang;
 • apabila anda menerbitkan atau menyumbang bahan / material kepada Tawaran kami; dan
 • apabila anda membuat aplikasi untuk peluang penggajian dengan kami, melalui halaman rangkaian sosial atau laman web perekrutan (e.g. LinkedIn) atau melalui rujukan yang telah anda pilih.

Anda juga mungkin bekalkan perkhidmatan tentang pihak ketiga melalui Tawaran, seperti contoh, jika anda berkongsi penyenaraian hartanah dengan penerima lain melalui saluran komunikasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada emel, panggilan suara, SMS, WhatsApp dan notifikasi melalui Laman Web dan / atau App. Dengan membekalkan maklumat anda kepada kami, anda mewakili dan mengakui bahawa anda telah mendapatkan kebenaran daripada pihak ketiga tersebut untuk bekalkan Data Peribadi mereka kepada kami untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam Polisi Privasi  ini.

2.2 Cookies, piksel dan cara-cara penjejakan lain. Kami dan rakan-rakan kongsi kami menggunakan pelbagai teknologi untuk mengumpul maklumat secara automatik apabila anda mengakses dan menggunakan Tawaran kami, termasuk cookies dan teknologi lain yang serupa dengannya. Cookies adalah maklumat elektronik keail yang boleh dipindahkan kepada komputer atau peranti elektronik anda untuk mengenalpasti pelayar anda dengan spesifik. Apabila anda menggunakan Tawaran, kami dan rakan kongsi kami untuk menempatkan satu atau lebih cookies dalam komputer atau peranti elektronik anda atauk menggunakan teknologi lain yang mempunyai fungsi yang serupa.

 • Kami dan rakan kongsi kami menggunakan cookies untuk menghubungkan aktiviti anda dalam Tawaran dengan maklumat lain yang kami simpan tentang anda (samada dalam profil akaun anda atau yang berkenaann dengan interaksi terdahulu anda dengan Tawaran) untuk, seperti contoh, menyimpan minat anda. Penggunaan cookies membantu kami untuk menambahbaik kualiti Tawaran kami kepada anda, dengan mengenalpasti maklumat yang paling anda minati, menjejak trend, menilai keberkesanan pengiklanan, atau menyimpan maklumat yang mungkin anda gunakan dengan biasa seperti hartanah yang telah anda kenalpasti atau carian yang anda utamakan. Pada bila-bila masa, anda boleh melaraskan penetapan pada pelayar anda untuk menolak cookies mengikut arahan yang berkaitan dengan pelayar anda. Walaubagaimanapun, jika anda pilih untuk menyahaktifkan cookies, kebanyakan fungsi Tawaran tidak akan boleh beroperasi dengan baik.
 • Sesetengah halaman kami mungkin termasuk piksel, yang merupakan fail elektronik untuk mengira pengguna yang telah melawati laman web tersebut, untuk menjejak aktiviti setelah sesetengah masa dan daripada pelbagai laman web, untuk mengenalpasti interaksi pengguna dengan emel yang telah kami hantar, untuk mengenalpasti sesetengah cookies pada komputer atau peranti elektronik yang mengakses laman web tersebut, atau untuk mengumpul maklumat lain yang berkaitan, dan maklumat ini untuk berkaitan dengan laman web unik anda, pengenalpasti peranti, atau alamat IP. Kami mungkin, sebagai contoh, menempatkan piksel pada sesetengah Tawaran di mana anda melihat sesetengah penyenaraian supaya kami boleh menjejak samada senarai tersebut adalah berkaitan dengan anda Ketika mengemukakan cadangan. Melalui piksel dan cookies, kami mengumupl maklumat tentang pengguna Tawaran kami oleh anda, melalui jenis pelayar yang anda gunakan, waktu akses, halaman yang dilawati, alamat IP dan halaman yang anda lawati sebelum menggunakan Tawaran kami.
 • Kami juga mengumpul maklumat tentang komputer atau peranti mudahalih yang anda gunakan untuk mengakses Tawaran, seperti model perkakasan, sistem dan versi operasi, pengenalpasi peranti unik, maklumat rangkaian mudahalih dan tabiat layaran.
 • Kami juga membenarkan sesetengah pihak ketiga untuk mengumpul maklumat tentang aktiviti dalam talian anda melalui cookies dan teknologi lain apabila anda menggunakan Tawaran. Pihak ketiga ini mungkin termasuk (a) rakan kongsi perniagaan, yang mengumpul maklumat apabila anda melawati atau berinteraski dengan mana-mana iklan mereka melalui Tawaran, dan (b) rangkaian pengiklanan, yang mengumpul maklumat tentang minat anda apabila anda melihat atau berinteraksi dengan mereka melalui iklan yang dipapar dalam pelbagai laman-web di Internet. Maklumat yang dikumpul oleh pihak ketiga ini adalah maklumat yang tidak boleh mengenalpasti anda yang digunakan untuk membuat ramalan tentang minat dan tabiat anda dan untuk memaparkan iklan pada Laman Web, App dan melalui Internet yang mana ianya telah disesuaikan mengikut minat anda.
 • Kebanyakan pihak ketiga yang kami benarkan untuk mengumpul maklumat melalui Laman Web dan App adalah ahli ‘Network Advertising Initiative’, yang menawarkan satu lokasi untuk memilih keluar daripada pengiklanan yang dituju daripada ahli syarikat.  Untuk memilih keluar, sila ikuti pautan: http://www.networkadvertising.org/choices/ dan ikuti arahan dalam laman tersebut. Satu cara lain yang bagus untuk memilih keluar adalah dengan mengikut pautan: http://www.aboutads.info/choices/. Terakhirnya, anda boleh mengendalikan jenis cookies yang dibenarkan pada pelayar anda melalui tetapan pelayar, termasuk menghalang kesemua cookies jika anda ingin. Untuk mendapatkan maklumat tentang bagaimana untuk mengendalikan cookies pada pelayar anda, sila lihat bahagian “Help” pada pelayar yang anda gunakan.

2.3 Peranti mudahalih dan maklumat pelayar mudahalih. Anda boleh melaraskan tetapan pada peranti mudahalih dan pelayar mudahalih anda berkenaan cookies dan perkongsian sesetengah maklumat, seperti nama peranti mudahalih anda atau bahasa yang peranti mudahalih gunakan, dengan melaraskan tetapan privasi dan sekuriti pada peranti mudahalih anda. Sila rujuk kepada arahan yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan mudahalih anda atau pengilang mudahalih anda.

2.4 Data lokasi. Jika anda mengaktifkan perkhidmatan lokasi pada peranti mudahlih anda, kami mungkin mengumpul lokasi peranti anda yang kami akan gunakan untuk membekalkan anda dengan maklumat yang berdasarkan lokasi dan pengiklanan. Jika anda ingin menyahaktifkan fungsi ini, anda boleh menyahaktifkan perkhidmatan lokasi pada peranti mudahalih anda.

2.5 Pengurusan emel. Anda mungkin menerima emel daripada kami untuk pelbagai tujuan – seperti contoh, jika anda membuat sesetengah aksi pada Tawaran, mendaftar kepada laporan biasa, atau menerbitkan kediaman anda untuk dijual atau disewa dan sesuatu pihak yang berminat menghantar mesej kepada anda. Jika anda mempunyai akaun dengan kami, anda boleh melaraskan keutaaman anda melalui tetapan akaun. Anda juga boleh menguruskan penerimaan sesetengah jenis komunikasi dengan mengikuti arahan yang termasuk dalam emel yang kami hantar kepada anda. Harap maklum bahawa, walaupun anda memilih keluar daripada sesetengah perhubungan emel, kami juga mungkin perlu menghantar emel kepada anda berkaitan dengan maklumat transaksi atau pentadbiran yang penting.

3. TUJUAN PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENZAHIRAN

Bagi tujuan yang mungkin/akan kami kumpulkan, gunakan, dedahkan dan/atau sebaliknya memproses Data Peribadi anda bergantung kepada keadaan semasa, tujuan tersebut mungkin tidak tertera di bawah. Walau bagaimanapun, kami akan memaklumkan anda mengenai tujuan lain tersebut pada masa memperoleh persetujuan anda, kecuali jika pemprosesan Data Peribadi anda tanpa persetujuan anda dibenarkan oleh Undang-Undang Privasi Tempatan.

Untuk tujuan apa kami mungkin mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda

3.1 Kami mungkin mengumpul, menggunakan, menzahirkan (termasuk kepada syarikat bersekutu dan anak-anak syarikat kami) dan / atau memproses Data Peribadi anda (atau membenarkan Data Peribadi anda diproses oleh pihak ketiga, seperti Google Analytics, bagi pihak kami) untuk tujuan-tujuan yang berikut:

(a)  Apabila anda menggunakan Tawaran dalam apa-apa kapasiti, kami mungkin memproses Data Peribadi anda untuk:

 • membekalkan, mengendalikan dan mentadbir Tawaran;
 • menambahbaik pengalaman layaran anda dengan memperibadikan Tawaran, contohnya dengan melengkapkan borang secara automatic dalam Laman Web dan App apabila anda membuat pertanyaan tentang agen hartanah yang terpilih;
 • untuk mengesahkan identiti anda apabila anda mendaftar atau log masuk kepada Tawaran, mewujudkan, menguruskan dan mengemaskini akaun anda, dan untuk membolehkan penggunaan Tawaran oleh anda;
 • memaklumbalas kepada pertanyaan atau permintaan anda dan untuk mengambil tindakan lanjut tentang aduan atau maklumbalas tentang penggunaan Tawaran oleh anda;
 • untuk menghantar komunikasi awam kepada anda melalui mana-mana saluran komunikasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada emel, panggilan suaran, SMS, WhatsApp dan notifikasi App; termasuk untuk tujuan pemasaran di mana kami telah mendapatkan kebenaran anda;
 • untuk memudahkan komunikasi anda dengan pengguna lain, termasuk agen, kontraktor dan pihak-pihak ketiga melalui Tawaran;
 • melaksanakan hal pejabat dan pentadbiran operasi;
 • menghubungi anda untuk menjalankan tinjauan, kajiselidik dan untuk mendapatkan maklumbalas tentang Tawaran;
 • membekalkan anda dengan peluang untuk terlibat dalam promosi, pertandingan dan tawaran eksklusif dan / atau membekalkan anda dengan ganjaran berkaitan dengan promosi, pertandingan dan tawaran;
 • menjalankan analisis data, cubaan dan kajiselidik, memantau dan menganalisi penggunaan dan trend, membangunkan produk dan perkhidmatan baru, menambahbaik produk dan perkhidmatan yang sediada;
 • memudahkan penglibatan anda dalam fungsi interaktif Tawaran kami, jika anda memilih untuk berbuat demikian;
 • menjalankan obligasi kami atau menguatkuasakan hak kami di bawah mana-mana kontrak yang dimeteraikan anda kami dengan anda, dan untuk terlibat dalam mana-mana prosiding undang-undang;
 • memaklumkan kepada anda tentang perubahan kepada Tawaran;
 • mematuhi semua Undang-undang Privasi Tempatan, arahan dan permintaan daripada mana-mana penguatkuasa tempatan atau luar negara, termasuk penguatkuasa pengawalselia, Kerajaan, cukai atau penguatkuasa undang-undang atau penguatkuasa yang lain;
 • mendapatkan nasihat konsultan atau profesional, termasuk nasihat undang-undang;
 • melindungi hak kami, hartanah dan keselamatan, hak, hartanah dan keselamatan syarikat bersekutu dan anak-anak syarikat kami, pengguna Tawaran dan lain-lain;
 • berkenaan dengan transaksi aset perniagaan (i.e. pembelian, penjualan, pajakan, penggabungan atau percantuman atau mana-mana pembelian, pelupusan atau pembiayaan organisasi atau sebahagian daripada organisasi atau mana-mana perniagaan atau aset organisasi) yang mana kami merupakan parti atau parti yang berpotensi; dan
 • untuk mana-mana tujuan yang kami akan maklumkan kepada anda apabila mendapatkan kebenaran untuk mengikut perenggan 3.5 di bawah.

(b)   Apabila anda menggunakan Tawaran sebagai pembekal perkhidmatan pihak ketiga, kami mungkin memproses Data Peribadi anda untuk:

 • mengenalpasti anda, dan memudahkan atau membolehkan mana-mana proses verifikasi atau pemasukan setakat mana yang kami rasa perlu mengikut budibicara kami, dan untuk melaksanakan mana-mana semakan lain yang mungkin kami perlukan dari semasa ke semasa;
 • membolehkan anda membekalkan perkhidmatan anda, termasuk untuk melaksanakan arahan pengguna kami kepada anda;
 • untuk memproses, memudahkan dan melengkapkan pembayaran kepada anda berkaitan dengan mana-mana perkhidmatan yang telah anda bekalkan;
 • memproses dan memberi maklumbalas kepada pengguna tentang perkhidmatan yang telah anda bekalkan.

(c)   Apabila anda menggunakan Tawaran sebagai Ahli Profesional Hartanah atau Perkhidmatan Rumah, kami mungkin memproses Data Peribadi anda untuk:

 • mengenalpasti anda, dan memudahkan atau membolehkan mana-mana proses verifikasi atau kemasukan setakat mana yang kami rasa perlu mengikut budibicara kami;
 • membolehkan anda menerbitkan dan menguruskan penyenaraian dalam Tawaran, dan untuk membolehkan anda untuk membekalkan perkhidmatan kepada pengguna;
 • memasarkan dan menerbitkan perkhidmatan anda, termasuk untuk tujuan pemberian fungsi ‘Featured Agent’;
 • memproses, memudahkan dan melengkapkan pembayaran daripada anda;
 • memudahkan penglibatan anda dalam sesi latihan yang dianjurkan oleh kami;
 • memproses dan memberi maklumbalas kepada pengguna berkaitan dengan anda.

(d)   Apabila anda mengemukakan Data Peribadi kepada kami berkaitan dengan peluang penggajian, kami mungkin memproses Data Peribadi anda untuk:

 • mempertimbangkan anda untuk posisi yang telah anda kemukakan Data Peribadi anda kepada kami atau untuk mana-mana posisi lain yang sediaada pada masa akan datang;
 • memberi maklumbalas kepada anda berkaitan dengan mana-mana aplikasi akan datang yang anda kemukakan tentang peluang penggajian dengan kami;
 • memudahkan pelaksaanaan temuduga dan lawatan anda kepada premis kami; dan
 • menghubungi rujukan anda untuk mengumpul maklumat tentang anda yang telah anda berikan persetujuan untuk kami kumpulkan untuk tujuan pertimbangan peluang penggajian anda dengan kami.

3.2 Jika anda meminta maklumat daripada pihak ketiga melalui Tawaran, anda perlu menyemak polisi privasi mereka untuk memastikan anda berpuas hati dengan cara mereka melindungi dan mengendalikan Data Peribadi anda. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas  tindakan  pihak tersebut terhadap sebarang  Data Peribadi yang anda berikan kepada mereka di atas permintaan anda.Top of Form

Kepada siapa kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda

3.3 Bergantung kepada jenis Tawaran yang anda gunakan, kami bermungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan syarikat bersekutu, anak syarikat, subsidiari, pembekal perkhidmatan, dan pihak lain. Kami melakukan ini supaya mereka boleh:

 • menyediakan anda dengan mana-mana Tawaran bagi pihak kami; dan
 • membantu kami menyediakan mana-mana Tawaran yang anda minta.

Sebagai contoh,

 • Sekiranya anda menghantar pertanyaan, kami mungkin akan mendedahkan Data Peribadi anda kepada ejen hartanah, pembangun hartanah, atau sesiapa yang mempunyai penyenaraian hartanah atau pengiklanan di laman web kami; dan
 • Apabila anda meminta produk atau perkhidmatan daripada kami atau pembekal perkhidmatan kami, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda supaya mereka dapat menyediakan anda dengan produk atau perkhidmatan tersebut, atau membantu kami untuk menyediakanya.

3.4 Kami mungkin berkongsi Data Peribadi andda dengan penasihat profesional kami atau pihak ketiga atas sebab-sebab berikut:

 • bagi sebarang tujuan yang dibenarkan di bawah mana-mana Undang-Undang Privasi Tempatan atau untuk mematuhi sebarang keperluan undang-undang;
 • untuk menegak atau menguatkuasakan Terma dan Syarat kami;
 • untuk melindungi hak, harta, dan keselamatan kami, dan hak, harta, dan keselamatan syarikat bersekutu dan anak-anak syarikat kami, pengguna-pengguna lain yang menggunakan Tawaran kami, dan pihak lain;
 • berkaitan dengan sebarang tindakan undang-undang atau tindakan undang-undang yang mungkin berlaku;
 • berkaitan dengan transaksi harta perniagaan (iaitu pembelian, penjualan, penyewaan, penggabungan atau pencantuman atau transaksi serupa berkaitani salah satu harta atau perniagaan kami Dimana kami adalah yang menjadi pihak atau bakal menjadi pihak.

3.5 Kami tidak akan, tanpa persetujuan nyata anda, menzahirkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung. Kebenaran untuk penzahiran Data Peribadi kepada pihak ketiga untuk tujuan menerima komunikasi pemasaran akan diberi melalui borang pendaftaran kami, samada dalam talian atau melalui kertas.

3.6 Peruntukan Jangan Panggil. Sila rujuk kepada Terma Unik Negara pada perenggan 9, di bawah

4. KETEPATAN DAN SEKURITI

4.1 Anda harus pastikan bahawa Data Peribadi yang anda bekalkan kepada kami adalah lengkap, tepat, benar dan betul. Kegagalan anda untuk berbuat demikian mungkin mengakibatkan kami tidak boleh membekalkan anda dengan Tawaran yang telah anda minda.

4.2 Kami akan mengambil Langkah yang munasabah untuk memastikan Data Peribadi anda adalah tepat dan lengkap jika Data Peribadi anda akan digunakan oleh kami untuk membuat keputusan yang melibatkan anda atau yang akan dizahirkan kepada organisasi lain. Bagaimanapun, ini bermakna bahawa anda perlu memaklumkan kepada kami jika terdapat sebarang perubahan dalam Data Peribadi anda jika dibandingkan dengan Data Peribadi yang anda bekalkaan terdahulu. Kami tidak akan bertanggungjawab jika kami menggunakan Data Peribadi anda yang tidak tepat atau tidak lengkap jika anda tidak memaklumkan sebarang perubahan kepada kami.

4.3 Kami akan mengambil langkah berjaga-jaga teknikal dan organisasi yang munasabah untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan atau pemindaan kepada Data Peribadi anda.

4.4 Pekerja, kontraktor, agen dan pembekal perkhidmatan kami yang membekal perkhidmatan berkaitan dengan sistem maklumat kami, diobligasikan untuk menghormati kesulitan Data Peribadi anda.

4.5 Kami menilai dan mengemaskini langkah-langkah sekuriti kami mengikut teknologi yang terkini. Anda perlu faham bahawa pemindahan maklumat melalui Internet adalah tidak selamat sepenuhnya. Walaupun kami cuba sedaya-upaya untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak boleh menjamin keselamatan pemindahan Data Peribadi anda melalui Tawaran. Sebarang pemindahan adalah atas risiko anda. Tambahan itu, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas mana-mana penggunaan Data Peribadi anda yang tidak diberikuasa oleh pihak ketiga, yang mana penggunaan tersebut disebabkan oleh faktor yang di luar jangkaan kami.

4.6 Di mana kami telah bekalkan (atau yang telah anda pilih) kata kunci yang membolehkan anda mengakses Tawaran atau sesetengah bahagian Tawaran, anda bertanggungjawab untuk menyimpan katakunci secara sulit. Kami meminta anda untuk tidak berkongsi katakunci tersebut dengan sesiapa. Kami TIDAK akan bertanya katakunci anda melainkan jika anda log masuk kepada Tawaran.

4.7 Kami menyeru anda untuk mengambil langkah berjaga-jaga untuk menyimpan maklumat peribadi anda secara selamat, seperti memilih katakunci yang kuat dan menyimpannya secara sulit, dan juga log keluar daripada akaun pengguna anda dan menutup pelayar web anda apabila anda telah tamat menggunakan Tawaran kami melalui peranti yang dikongsi atau yang tidak selamat.

5. PENARIKBALIKAN KEBENARAN; PERMINTAAN UNTUK MENGAKSES, MEMADAN DAN MEMBETULKAN DATA PERIBADI

5.1 Penarikbalikan kebenaran. Anda boleh menarikbalik:

 • kebenaran anda untuk membolehkan kami mengguna Data Peribadi anda;
 • mana-mana kebenaran yang telah anda bekalkan untuk menerima kemaskini pemasaran langsung daripada kami; dan
 • mana-mana kebenaran yang telah anda bekalkan untuk penzahiran Data Peribadi anda kepada pihak ketiga, untuk tujuan-tujuan menerima komunikasi pemarasan,

dalam setiap situasi di atas, dengan menghubungi bahagian perkhidmatan pelanggan kami di: https://www.propertygurugroup.com/contact-us/; atau dengan menarikbalik kebenaran anda melalui keutamaan akaun anda dalam Laman Web atau App.

Tertakluk kepada permintaan anda, kami mungkin tidak boleh terus membekalkan anda dengan Tawaran kami dan ini mungkin mengakibatkan pemadaman akaun yang anda punyai dengan kami. Dengan notis daripada anda, kami akan maklumkan kepada anda tentang akibat penarikbalikan kebenaran anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada penamatan mana-mana perjanjian anda dnegan kami dan anda mungkin menyalahi obligasi kontraktual anda. Hak undang-undang dan remedi kami adalah terpelihara.

5.2  Akses, pemadaman dan pembetulan Data Peribadi. Pegawai Data Peribadi kami bertanggungjawab untuk  memastikan bawah permintaan akses, pemadaman atau pembetulan Data Peribadi adalah dikendalikan dengan sebaiknya mengikut prosedur yang sediaada. Semua permintaan akses, pemadaman, pembetulan Data Peribadi yang kami pegang perlu dibuat secara bertulis kepada Pegawai Data Peribadi kami di: dpo@propertyguru.com.sg.  

Sila maklum bahawa kami hanya akan menerima dan melaksanakan permintaan dalam Bahasa Inggeris Sahaja yang mengikuti Polisi Privasi ini. Sebarang permintaan yang tidak memenuhi syarat akan ditolak dan kami tidak akan mengambil sebarang tindakan berkaitan dengan permintaan yang ditolak. Kami mungkin menolak untuk menzahirkan, memadam atau membetulkan mana-mana Data Peribadi untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di bawah Undang-undang Privasi Tempatan. Kami akan membalas permintaan anda dengan secepat mungkin.

6. RETENSI, PEMUSNAHAN, PENGHAPUSAN ATAU PENYAMARAN

Kami hanya menyimpan Data Peribadi anda selama mana yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya. Selepas itu, kami berusaha untuk memusnahkan, menghapuskan secara kekal, atau menyamarannya.

7. PEMINDAHAN DATA ANTARABANGSA

7.1 Kami beroperasi di banyak negara dan mungkin menyimpan, memproses atau memindah Data Peribadi anda secara sementara kepada mana-mana negara di mana kami, pembekal perkhidmatan kami beroperasi untuk membolehkan kami menggunakan Data Peribadi anda bersamaan dengan Polisi Privasi ini, Terma-terma atau mana-mana dokumen lain yang terpakai kepada Tawaran yang anda gunakan. Dengan membekalkan kami dengan Data Peribadi anda, anda bersetuju untuk kami menyimpan Data Peribadi anda di luar negara kediaman anda untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas.

7.2 Kami akan mengambil Langkah-langkah munasabah yang diperlukan untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda dipindah mengikut Undang-undang Privasi Tempatan.

8. LAMAN-LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Tawaran mungkin, dari semasa ke semasa mengandungi pautan daripada dan kepada laman-laman web rakan-rakan rangkaian dan pembeli kami. Kami juga membenarkan sesetengah pihak ketiga untuk memaparkan aplikasi dan / atau widget mereka pada Tawaran kami yang membolehkan anda untuk berinteraksi dan berkonsi kandungan termasuk, seperti contoh, melalui butang media sosial seperti butang ‘share’ dan ‘like’ Facebook, Twitter, Pinterest dan Google+. Laman-laman terpaut, aplikasi dan widget ini tidak di bawah kawalan kami dan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kelakuan Syarikat-syarikat ini yang terpaut kepada Laman Web dan App kami, atau cara mereka mengumpul maklumat anda melalui aplikasi dan / atau widget pihak ketiga. Jika anda mengikut pautan kepada mana-mana laman web ini, sila maklum bahawa laman-laman web ini mempunyai polisi privasi mereka yang tersendiri dan kami tidak akan menanggung liabiliti terhadap polisi-polisi ini. Sila baca dan bersetuju dengan polisi-polisi, terma dan syarat tersebut sebelum anda membekalkan Data Peribadi kepada laman web tersebut.

TERMA-TERMA UNIK NEGARA

 Negara-negara tersebut mempunyai terma-terma unik yang terpakai kepada Polisi Privasi ini:

Sila klik di sini untuk TERMA UNIK NEGARA.

10. BAHASA

Setakat mana yang dibenarkan di bawah undang-undang, di mana terdapat versi Polisi Privasi ini yang bukan dalam Bahasa Inggeris, sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan penterjemahan Polisi Privasi ini dalam Bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

11. PENAFIAN

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas mana-mana penzahiran Data Peribadi anda secara sukarela kepada pengguna lain berkaitan dengan penggunaan Tawaran.

12. HUBUNGI KAMI

Jika anda memerlukan maklumat lanjut tentang cara Data Peribadi anda digunakan oleh kami, sila hubungi Pegawai Data Peribadi kami di dpo-my@propertyguru.com.my.

LAMPIRAN

Sila klik di sini untuk LAMPIRAN.